Превоз и доставка на инертни материали

Доставка на инертни материали - пясък, филц, строителни материали , фракция, скална маса, хумусна почва.
Извозване на строителни отпадъци.

*цената се определя в зависимост от количеството материали и километрите.